Events Hockey: Girls-U18A V Gordon’s School 29.08.2020