Events Hockey: 1st XI V Senior Training 06.09.2022